Проект "Твоят час"

Проект "Твоят час"

02.11.2017

    През месец ноември на учебната 2016/2017 година  ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“  започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности. Проектът е финансиран по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
     Проектът предоставя финансиране на извънкласни дейности с цел повишаване на потенциала на учениците, развиване и надграждане на техните умения.

      В училището се провеждат 9 извънкласни  дейности.  8 от тях са групи за занимания по интереси, а 1 е за работа с деца с обучителни затруднения.  

Има създадени клубове по: