Проекти

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

През 2022 г. училището ще се включи в изпълнението на НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА" ЧРЕЗ СФОРМИРАНЕ НА ТРИ ГРУПИ: 1. ПО МОДУЛ "ИЗКУСТВО" ГРУПА "ТАНЦОВО ИЗКУСТВО" 2. ПО МОДУЛ "СПОРТ" - ДВЕ ГРУПИ: "ФУТБОЛ" С УЧЕНИЦИ ОТ I - IV КЛАС И "ВОЛЕЙБОЛ" С УЧЕНИЦИ (МОМИЧЕТА) ОТ VIII - X КЛАС.

Научи повече

Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Министерството но образованието и науката (МОН) сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-5.001-0001-С01, по процедура „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект BG05M20P001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ е на стойност 109 562 541,93 лв. и е с продължителност 35 месеца. Целта на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи, както и достъп до виртуална класна стая в условията на невъзможност от провеждане на присъствен образователен процес. Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители. Дейностите по проекта са: • Дейност 1 Закупуване па технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Със закупуването на преносими технически средства се цели да се допълни и подсили морално остарелия технологичен фонд. Доставката им ще се организира и възлага от МОН. Всички устройства ще бъдат с необходимия софтуер за работа, както и възможност за мониторинг. Използването на техническите средства ще бъде възможно само чрез създадените от МОН електронни профили на участниците в образователния процес. До настоящия момент в училището са доставени 6 броя лаптопи за учители и 45 броя лаптопи за ученици. • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Обучението е насочено към подпомагане на учениците в придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което да се гарантира успешното им включване в обучение от разстояние в електронна среда и е с продължителност от 4 учебни часа. • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа е електронни образователни платформи е оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда и е с продължителност 6 академични часа • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Обучението на образователните медиатори и на родителите на ученици е с продължителност 2 астрономически часа и е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда. • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Дейността обхваща провеждане на допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици от I-ви до ХП-ти клас за периода, в който те не посещават дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по медицински или уважителни причини (поставени под карантина). Допълнителното синхронното обучение от разстояние е насочено към усвояване пропуснатото учебно съдържание за нови знания или за упражнения върху взето учебно съдържание за периода на отсъствие на ученика. Обучението е с продължителност 20 учебни часа, като те се разпределят между всички предмети, по които са установени пропуски за периода на отсъствие на ученика. В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед па министъра на образованието и науката.

Научи повече

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОТНОВО ЗАЕДНО"

През 2022 г. училището ще участва в НП "Отново заедно".

Научи повече

Проект "Твоят час"

През месец ноември на учебната 2016/2017 година ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ започна работа по проект „ТВОЯТ ЧАС“, насочен към развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания умения и компетентности.

Научи повече